O projekte

Názov projektu
Inovujeme a vzdelávame pre prax
Názov operačného programu
Ľudské zdroje
Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu
OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 312011Z527
Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa
312010 – 1. Vzdelávanie 312010021 – 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce
Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)
Okres (NUTS IV)      Bardejov VÚC (NUTS III)        Prešovský kraj Región (NUTS II)      Východné Slovensko
Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu)
04.09.2020 až 31.01.2023 (30 mesiacov)
Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška  poskytnutého nenávratného finančného príspevku)
Celkové výdavky:    229 455,42 EUR
NFP:                       217 982,65 EUR
Kontaktné údaje prijímateľa
názov: Stredná priemyselná škola technická
sídlo: Komenského 5, 085 42 Bardejov
konajúci: Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ
IČO:  00161705
Mobil:  0901714603
Škola: 0544722450
e-mail: projektspstbj@gmail.com
web: https://www.spsbj.sk/
Projektová manažérka: Mgr. Jana Porhinčáková Hudáková Mobil: 0917 429 019  
Ciele projektu
Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prispôsobiť vzdelávanie požiadavkám trhu práce pomocou realizácie programov zameraných na zvýšenie kompetencií, ktoré sú pre to kľúčové.
Cieľové skupiny
Projekt bude orientovaný na cieľovú skupinu: 250 žiakov24 učiteľov školy
Stručný opis projektu:
Ciele
Cieľom projektu bude realizácia vzdelávacích programov vo forme mimoškolskej činnosti zameranej na zvýšenie matematickej, čitateľskej, prírodovednej, finančnej a jazykovej gramotnosti a IKT zručností žiakov, podpora rozvoja profesijných kompetencií učiteľov a zabezpečenie riadenia projektu. Projekt bude orientovaný na implementáciu systému vzdelávania žiakov a učiteľov v predmetných kľúčových zručnostiach, čím sa: zvýši kvalita odborného vzdelávania a prípravy v oblasti kľúčových zručností žiaci si v krátkodobom horizonte budú schopní zlepšiť svoje študijné výsledky skvalitnením odborného vzdelávania a prípravy, žiaci budú v dlhodobom horizonte správnym smerom vedení k úspešnému uplatneniu sa na trhu práce, učitelia získajú nové profesijné kompetencie, priamo vychádzajúce z potrieb trhu práce a zároveň dostanú priestor pre vzájomnú výmenu skúseností a best-practice.
Plánované aktivity
Štruktúra riešenia projektu bude zložená z piatich podaktivít:
Podaktivita 1.1 Krúžková činnosť
Podaktivita 1.2 Tematické workshopy
Podaktivita 1.3 Vzdelávanie učiteľov
Podaktivita 1.4 Pedagogické kluby
Podaktivita 1.5 Koordinácia projektu  
Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné plánované aktivity
V rámci projektu bude prijímateľ aktualizovať informácie o realizovaní projektu (krúžkoch, workshopoch a školeniach) na svojej webovej stránke.Prijímateľ bude tiež publikovať výstupy z činnosti pedagogických klubov na svojej webstránke.Tiež bude prijímateľ prezentovať projektové aktivity na internete a na sociálnych sieťach (krátke príspevky o priebehu aktivít a fotodokumentácia). Miesta realizácie aktivít projektu a všetky dokumenty vytvorené v rámci projektu budú označené v zmysle Manuálu pre publicitu a informovanosť.
Zmluva k projektu
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/99/2020 č. 0555/2020 [PDF]

Prejsť na začiatok