Aktivity projektu

V rámci projektu „Inovujeme a vzdelávame pre prax“ prebiehalo niekoľko aktivít

 1. Aktivity zamerané na zvýšenie matematických, čitateľských, prírodovedných, finančných, jazykových zručností a gramotností žiakov a tiež ich IKT zručností.
  • Škola počas jednotlivých školských rokov realizácie projektu oslovovala svojich žiakov na zapojenie do projektových aktivít – ponúkla im 6 rôznych krúžkov realizovaných na týždennej báze
  • Pre nepriaznivú situáciu s COVID-19 sa nemohla v prvom roku plnohodnotne realizovať krúžkovú činnosť. Škola preto požiadal o predĺženie projektu aby nahradil tento mimoriadny výpadok aktivít.
  • V rámci tejto aktivity boli pripravené vzdelávacie materiály pre vedenie krúžkov, ktoré chce škola využiť aj po skončení projektu.
  • Mimoškolské činnosti vo forme krúžkov boli zamerané na tieto oblasti:
  • 11a Literárne a jazykové praktikum:
  • 11b Cudzí jazyk v odbore:
  • 11c Elektrotechnická spôsobilosť:
  • 11d Internet veci a my:
  • 11e Správa servera:
  • 11f Cvičenia z počítačových sietí:
  • Mimoškolské činnosti vo forme tematických workshopov boli zamerané na tieto oblasti:
  • 12a Dramatizácia
  • 12b Ludolfovo číslo π
  • 12c Fyzikálne javy a pokusy
  • 12d Podpora malého a stredného podnikania
  • 12e Rozvoj zručností v anglickom jazyku
  • 12f Vývoj mobilných aplikácií
  • 12g Internet veci (IoT) – moderné informačné technológie
  • 12h Nakonfiguruj si vlastnú sieť
  • Organizácia workshopov bola narušená z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie. Škola postupne realizovala plánované workshopy tak, aby sa termíny aktivít prispôsobili organizácii vzdelávania na škole (teoretickej aj praktickej časti vzdelávania). Z dôvodu COVID-19 neboli plnohodnotne realizované aktivity pre žiakov, preto bol projekt predĺžený, aby sa doplnil chýbajúci výpadok projektových aktivít.
  • Naplnil sa predpoklad, že žiaci zapojení do projektových aktivít sa počas trvania projektu zapájali do rôznych aktivít projektu počas niekoľkých šk. rokov po sebe. Celkovo v projekte evidujeme: 281 zapojených študentov
 2. Aktivity zamerané na podporu rozvoja profesijných kompetencií učiteľov
  Tieto aktivity boli realizované prostredníctvom pedagogických klubov a samostatných školení. Zámerom projektu je podporiť rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov školy tak, aby boli pripravení efektívnejšie a úspešnejšie vzdelávať žiakov priamo vo výchovno-vzdelávacom procese.

Pedagogické kluby: ich cieľom bolo vytvoriť komunikačnú platformu pre učiteľov školy, v rámci ktorej by mali možnosť vlastného seba-rozvoja prostredníctvom výmeny skúseností, názorov a pohľadov na svoju pedagogickú prácu. Zámerom bolo vytvoriť možnosti pre osvojenie si inovatívnych vyučovacích postupov a metód formou neformálneho vzdelávania.
Boli vytvorené 4 PK v každom šk. roku
• 14a Klub učiteľov čitateľskej gramotnosti
• 14b Klub učiteľov finančnej gramotnosti
• 14c Klub učiteľov pre IKT zručnosti
• 14d Klub učiteľov prírodovednej gramotnosti
Vždy naplánovaných 10 stretnutí pre každý PK na jeden polrok. Organizácia stretnutí bola naplánovaná, pripravili sa plány práce PK a harmonogram jednotlivých stretnutí. Z každého stretnutia boli pravidelne pripravované zápisy. Každý polrok sa predkladali písomné výstupy z činnosti PK. Výstupy sú zverejnené na webstránke školy. Do aktivity bolo počas trvania projektu zapojených 33 učiteľov školy. Aktivita sa úspešne ukončila 01/2023.
Zámerom PK bolo vytvoriť možnosti pre osvojenie si inovatívnych vyučovacích postupov a metód formou neformálneho vzdelávania. A tiež upevňovať si vzájomnú spoluprácu medzi vyučujúcimi všeobecnovzdelávacích, aj odborných vyučovacích predmetov.

Školenie učiteľov: Škola začala s realizáciou špecializovaných školení zameraných na podporu kvality odborného vzdelávania a prípravy pre učiteľov v priebehu letných prázdnin 2021. Vzdelávanie prebiehalo od 08/2021 do 08/2022 priebežne. Termíny stretnutí sa konzultovali s učiteľmi školy v závislosti od ich pracovných možností. Vzdelávania sa zúčastnilo 26 učiteľov školy.
Vzdelávanie formou školení, bolo realizované na tieto témy:
• 13a Základy IT
• 13b Správa systému Microsoft Windows Server
• 13c Správa systému Linux
• 13d Programovanie v jazyku Python
• 13e Databázy SQL
• 13f Vývoj mobilných aplikácií pre systém Android
• 13g Grafické produkty Adobe
• 13h Aktualizácia metód sebapoznávania s dôrazom na uplatnenie v edukačnom procese

Súčasťou realizácie projektu je koordinácia projektu:
Koordinácia projektu prebiehala počas celej doby implementácie projektu a bola rozdelená na niekoľko skupín úloh:
• Riadenie implementácie projektu
• Komunikácia so Sprostredkovateľským orgánom
• Monitorovanie projektu
• Aktivity súvisiace v verejným obstarávaním
• Finančné riadenie projektu
• Zabezpečovanie publicita projektu

Prejsť na začiatok