Výstupy projektu

Projektom sa dosiahli nasledovné výstupy:
• Podporil sa rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a profesijných kompetencií učiteľov, čím sa napomohlo rozvoju ľudských zdrojov a jeho potenciálu v regióne.
• Realizácia projektu prispela k rozvoju málo rozvinutého regiónu, v ktorom prijímateľ sídli – a to podporením rozvoja a zvýšením úrovne kľúčových gramotností u mladej generácie v dlhodobom horizonte.
• Realizovali sa aktivity pre študentov vo forme krúžkov a workshopov.
• Do projektu bolo celkovo zapojených 281 žiakov.
• Realizovali sa aktivity pre pedagógov v rámci 4 pedagogických klubov ako aj v rámci špecializovaných školení.
• Do projektu bolo celkovo zapojených 26 pedagógov školy.
• V rámci aktivity krúžkov sa pripravovali vzdelávacie materiály pre vedenie krúžkov, ktoré chce škola využiť aj v budúcnosti.
• Zo stretnutí pedagogických klubov boli pravidelne pripravované zápisy a polročné výstupné správy z činnosti PK, ktoré sú voľne sprístupnené na webstránke školy.

Prejsť na začiatok